Инсталации за преработка на отпадъци ще бъдат изградени със средства по ОПОС

Инсталациите ще обслужват 6 общини

457

Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане на инсталации за преработка на отпадъци с водеща община Костинброд.

Проекта ще обслужва шестте общини от РСУО Костинброд – Костинброд, Божурище, Годеч, Драгоман, Сливница и Своге. На територията на община Костинброд ще бъдат изградени общо четири съоръжения. Проектът предвижда една инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци с капацитет 21 000 тона годишно и 3 инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци с общ капацитет 10 000 тона годишно. Населението, което ще се обслужва от четирите съоръжения е 61 237 жители. Общият размер на инвестицията е над 17,4 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ ще осигури безвъзмездна финансова помощ в размер на 13 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

Изграждането и въвеждането в експлоатация на четирите инсталации и осигуряването на разделното събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци ще допринесат за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестициите част от отпадъка ще се превръща в ресурс.

Източник: МОСВ