Май 2018 – Решения на Общинския съвет Божурище

Решенията на местния парламент за месец май 2018 г.

520

Здравейте,

В следващите редове ще опишем и обясним на достъпен език по-важните Решения на Общински съвет Божурище приети през месец Май 2018 г.

№54 Общински съвет Божурище награждава с грамота и парична награда от сто лева учениците Бианка, Йоанна, Ивайло, Петя и Микаела. Те са 11 клас и учат в СУ „Летец Христо Топракчиев“ гр. Божурище. Тази инициатива на Председателя на Общинския съвет Георги Димитров се провежда за втора поредна година, като финансирането е осигурено от бюджета за представителни разходи на председателя. Учениците са наградени за отличен успех и активно участие в инициативите организирани от училището. Включват се в кампании за подкрепа на каузи целящи подобряване на Божурище и заобикалящата ни среда. Пожелаваме им успех и за напред все така да бъдат добър пример за подражание от по-малките си съученици.

№55 Общински съвет Божурище освобождава г-жа Александрова от управлението на „Божур Фарма“ ЕООД (общинската аптека до поликлиниката) и назначава за управител г-н Апостолов за срок от 6 месеца. Към настоящия момент единствената общинска аптека е затворена. Не е известно дали или кога ще отвори отново.

№56 Общински съвет Божурище добавя към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г. нова точка в раздел Отстъпено право на строеж – 116 кв.м. за изграждане на търговски обект. Това е свободната зелена зона между бул. Европа и блок Албена в дясно от съществуващите в момента търговски обекти.

№57 Общински съвет Божурище изменя бюджета за 2018 г. като добавя следните разходи:

  • 2 400 лв. за 2 броя преносими компютри за общинска администрация
  • 960 лв. за увеличаване на заплатите и възнагражденията в Домашния социален патронаж
  • 5 000 лв. за придобиване на сградата на кооперацията в центъра на с. Златуша
  • 1 500 лв. за провеждане на празник по случай 95 г. НЧ „Васил Левски – 1923“ с. Хераково
  • 1 500 лв. за студиен запис на аудио диск с автентични фолклорни песни, характерни за района на с. Пролеша. Финансира се фолклорния певчески хор към НЧ „Светлина – 1924“ с. Пролеша

№58 Общински съвет Божурище допълва Общинския план за развитие на община Божурище 2014-2020 г. като се добавят нови дейности:

  • Проектиране и изграждане на паркове
  • Подобряване и модернизация на материално-техническата база на СУ „Летец Христо Топракчиев“, включително благоустрояване на дворното пространство

Това допълнение на плана е необходимо условие за бъдещо кандидатстване по проекти финансирани със средства от Европейския съюз.

№59 Общински съвет Божурище дава съгласие Община Божурище да кандидатства с проект „Реконструкция и рехабилитация на бул. Европа, гр. Божурище“ по Подмярка 7.2 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. С този проект Община Божурище ще кандидатства повторно за средства за ремонт на част от бул. Европа в града. С предния прием проекта не получи достатъчен брой точки и остана извън класираните за финансиране от фонда. Пожелаваме си успех при сегашния прием, защото необходимостта от основен ремонт на бул. Европа е все по наложителна.

№62 Общински съвет Божурище дава съгласие за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на гараж с площ 43 кв.м., намиращ се в сградата на поликлиниката. Началната тръжна цена е в размер на 111.80 лв. без ДДС на месец.

№63 Общински съвет Божурище именува продължение на ул. Хан Аспарух в кв. Максим Горки, гр. Божурище

№64 Общински съвет Божурище именува улица в Стопанския двор на село Гурмазово – ул. Александър Стамболийски

№65 Общински съвет Божурище отпуска еднократна финансова помощ на три нуждаещи се лица. Съгласно общинска наредба, финансово затруднени лица с постоянен адрес на територията на общината, могат да кандидатстват и получат еднократна финансова помощ веднъж в рамките на една календарна година.

 

Това бяха по-важните Решения на Общински съвет Божурище. Протоколите от всички заседания, както и всички приети Решения можете да откриете в раздела Общински съвет на официалната страница на Община Божурище.

Въпроси и предложения към Председателя на Общински съвет Божурище Георги Димитров могат да се изпращат на dimitrov.obs@gmail.com или на място в председателския кабинет всяка сряда от 14:00 ч. до 18:00 ч.

Председателския кабинет се намира в общинската сграда на ул. 8-ми март в съседство с Поземлената комисия, Социалните грижи и Бюрото по труда.