Нерегламентирано засипване на земеделски земи

408

Десетки хиляди кубични метри мъртви земни маси са изсипани в земеделски земи в Община Божурище, сигнализира Георги Димитров – Председател на общиския съвет. Отпадакът е от изкопни работи за строеж в Индустриалната зона и е унищожил реколтата на местни земеделци.

От 22 април започва извозването на земни маси от обект Складова и логистична база в Индустриална зона Божурище. Съгласно предварително обявения маршрут, земните маси от подхумусния почвен слой, трябва да бъдат депонирани на депо в района на град София, тъй като в община Божурище няма нито едно депо за земни маси и хумус.

Предварително обявеният маршрут не засяга пътната мрежа в град Божурище – не предвижда тежките камиони да се движат през целия град. Това за съжаление бива спазено едва няколко дни и считано от 28 април започва депонирането на земните маси из земеделските земи в община Божурище, като маршрутите за достигането им минават и през центъра на града.

Следват множество подадени сигнали до кмета на Божурище и общинската администрация, които остават без отговор и реакция, а нарушенията продължават. Общински съветници подават сигнал и чрез телефон 112, от който също няма очаквания резултат. Патрул на МВР пристига на място, но в последствие отказва да предостави на Общински съвет протокол за извършената проверка. Има подадени жалби до полицейския участък в Божурище и поземлената комисия от земеделец, чиито посеви са били затрупани от тези земни маси.

Освен конфликтите между собствениците на имоти, арендаторите и транспортните фирми, нерегламентираното изсипване създава и екологични заплахи за месността – земните маси са т.н. мъртва земя, която не само унищожава тазгодишните насаждения, но и възможността земята да ражда и в следващите десетилетия.

В допълнение, насипаните земни маси създават естествена преграда за водата, която вместо да се стече в речното корито остава върху земеделската земя, образувайки по този начин блато. Това се вижда ясно на видеото, заснето от дрон:

https://youtu.be/GncglB4DI4U

https://youtu.be/112w5HtFd_U

Така плодородната земя е превърната в пустиня срещу бърза печалба.

Печалбата идва от разликата в разстоянието, което трябва да изминат камионите от строителната площадка до депото за депониране. Това, освен десетки километри, спестява на фирмата, ангажирана с извозването и часове път, което от своя страна е възможност за по-голям брой курсове за ден. Другият компонент на бързата печалба е и фактът, че в регламентираното депо се плаща такса за депониране на всеки един кубичен метър пръст. Когато земните маси биват изсипвани с нечия нива, тази такса се спестява.

След обявяване на нарушенията в публичното пространство незаконното насипване е преустановено поне временно, но проблемите остават. Няма съставени актове, няма действия за възстановяване на земеделските земи, няма поета отговорност. Има само страх. Страх, че това е модел на управление, който се повтаря и засяга всяка сфера от живота на хората.

––

За справка, нарушени са:

Закона за управление на отпадъците;

Закона за опазване на земеделските земи;

Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Божурище и други.

 

Според тези документи, Кметът на Община Божурище е длъжен да:

– контролира и предотвратява депонирането на земни маси на неуредени за тази дейност места;

– одобрява маршрута за транспортиране на земните маси;

– осигурява и предоставя информация на гражданите относно реда за транспортиране и депониране на строителните почви на територията на Община Божурище;

– осигурява условия, при които всеки притежател и приемник на почвени материали да може да извършва дейностите по изкопаване, транспорт и насипване, съгласно действащата в Република България нормативна уредба;

– контролира дали депонирането върху земеделска земя от първа до шеста категория се извършва след отнемане на хумусния пласт, който след това се използва за рекултивиращ горен слой след приключване на насипните работи.