Общински инспекторат

Органът контролиращ спазването на закона и общинските наредби

1044

В Община Божурище вече функционира новосформираният общински инспекторат. Това е звено на общинска бюджетна издръжка, което осигурява и подпомага контролните функции на кмета на Община Божурище. Инспекторатът е на пряко подчинение на Кмета на община Божурище, който отговаря за дейността на Инспектората и определя задачите за изпълнение.

Подаваните сигнали, жалби и предложения се приемат в писмена форма като задължително съдържат три имена, адрес за кореспонденция и телефонен номер за връзка. Това може да се направи чрез:

 • Деловодството на община Божурище
 • Електронната поща на община Божурище – bojurob@mail.bg
 • “Кутия за мнения, предложения и коментари” на сайта на община Божурище
 • Факс на номер 02 / 993 31 04

Не спешни сигнали се подават на телефон 02 / 993 37 14 към Дежурния ОбСС в общината, с телефон и фамилия на подаващия сигнала.

 

Анонимни сигнали не се приемат!

 

Това е списък с предмета на дейност на Инспектората:

 • Контрол по осигуряване на обществения ред на територията на община Божурище.
 • Контрол по поддържане на чистотата и опазване на околната среда на територията на община Божурище.
 • Контрол по опазване и поддържане на чистотата на прилежащи площи към обществени, жилищни и търговски сгради.
 • Контрол по създаване на екологична среда, свързана с опазване и поддържане на паркове, градини, зелени площи, детски и спортни съоръжения, пейки, осветителни тела, декоративна дървесна и храстова растителност, състоянието на уличните платна и тротоарните настилки.
 • Контрол за опазване на зелената система на община Божурище.
 • Контрол по отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци.
 • Контрол за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Божурище.
 • Контрол по спазване на общите изисквания към търговските обекти.
 • Контрол по спазване реда и условията за уведомяване на общинската администрация за упражняване на търговска дейност.
 • Контрол по спазване реда и условията за издаване на разрешителни за ползване на място за сезонна и амбулантна търговия.
 • Контрол по спазване реда и условията за поставяне на рекламни съоръжения и тяхната експлоатация.
 • Контрол за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Божурище.
 • Контрол по спазване изискванията за поставяне на преместваеми съоръжения, както и ограниченията по Наредбата.
 • Контрол по спазване реда за издаване на разрешения за разполагане на преместваеми съоръжения върху общински, държавни и частни имоти.
 • Контрол по премахване на незаконно поставени преместваеми съоръжения – маси, павилиони, кафе-машини и др.
 • Контрол за реда и условията за временно ползване на части от тротоари и улични платна и свободни обществени площи за строителни площадки.
 • Контрол за реда за придобиване, притежаване, отглеждане и регистрация на животни-компаньони на територията на община Божурище.
 • Контрол по спазването на законовите и подзаконовите нормативни актове.
 • Контрол по спазването на други актове на Общински съвет – Божурище, имащи отношение към изпълнението на функциите им.